Trappemodel

Folketingen har i juni 2013 besluttet at betalingen for spildevand skal være mere kostægte, så spildevandstaksten er afhængig af vandforbrugets størrelse. Derfor indføres en trappemodel pr. 1. januar 2014 for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med et årligt vandforbrug på mere end 500 m3. Det betyder at prisen falder ved stigende vandforbrug. Rabatten gælder for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår.

For at få rabatten fra årsskiftet med virkning fra 1. januar og fremefter skal ejendomsejeren inden den 15. september have tilmeldt ejendommen på Naturstyrelsens hjemmeside www.trappetilmelding.dk. Her er det også muligt at læse mere om lovgrundlaget for ordningen og Naturstyrelsens vejledning hertil. 
De ejendomme, der allerede er tilmeldt tidligere år, skal ikke meldes til igen. De skal alene meddele, hvis der er ændringer. 

(Der har tidligere været udsendt informationsbreve til erhvervskunder herom)

Trappemodellen udmøntes således i bekendtgørelsen:
• Trin 1: Vandforbrug til og med 500 m3 om året
• Trin 2: Vandforbrug på over 500 og til og med 20.000 m3 om året
• Trin 3: Vandforbrug på over 20.000 m3 om året

Trin 1 er standardtarif og gælder bl.a. for alle almindelige kunder.

Den nye ordning indfases over 5 år som vist i tabellen her under:

Årstal  m3 takst på trin 2 m3 takst på trin 3
2014 4% lavere end trin 1 12% lavere end trin 1
2015 8% lavere end trin 1 24% lavere end trin 1
2016 12% lavere end trin 1 36% lavere end trin 1
2017 16% lavere end trin 1 48% lavere end trin 1
2018 20% lavere end trin 1 60% lavere end trin 1

 

Hvis der er fejl i tilmeldingsoplysningerne, afregnes ejendommen efter trin 1. Når fristen for tilmelding er udløbet, er det ikke muligt at foretage ændringer i tilmeldingen.

Hvis ejendommen ikke er tilmeldt ordningen inden udløb af fristen, eller der er fejl i tilmeldingsoplysningerne, vil ejendommen blive afregnet for det fulde vandforbrug som på trin 1. Ejendommen kan da tilmeldes – eller tilmeldingsoplysninger kan rettes – i løbet af det efterfølgende år.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendom er berettiget til at være omfattet af ordningen, kan der rettes henvendelse til Naturstyrelsen på telefon 7254 3000.